Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
  วันที่ประกาศ
12/ 07/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 พ.ย. 2555 ณ อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาลัยอื่น ๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันและสาขาวิชาอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/gradresearch3 หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม The3rd CMU Graduate Research Conferrence บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-942405 ฝ่ายรับสมัคร 053-942413 หรือ 053-942419
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่