Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
  วันที่ประกาศ
07/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่

1.ทุนศึกษาวิจัย

2.ทุนระดับปริญญาตรี

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่