Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59 และ รหัส 60)
  วันที่ประกาศ
07/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59 และ รหัส 60) โดยยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 สามารถ download ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.grad.cmu.ac.th หรือติดต่อที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่