Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ภาคีวิจัยล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555
  วันที่ประกาศ
15/ 07/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่องภาคีวิจัยล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สนใจเข้าร่วมสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ist.cmu.ac.th/register.php
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่