Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
  วันที่ประกาศ
18/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานหอพักนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 สมัครผ่ายเว็ปไซด์หอพักนักศึกษา http://udo.oop.cmu.ac.th" target="udo.oop.cmu.ac.th">http://udo.oop.cmu.ac.th> หรือ https://www3.reg.cmu.ac.th/roombooking/" target="www3.reg.cmu.ac.th/roombooking/">https://www3.reg.cmu.ac.th/roombooking/> วันที่ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561สำหรับนักศึกษา ต่างจังหวัด ต่างอำเภอจังวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำหรับนักศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การจองหอพักนักศึกษาจะเปิดระบบการรับสมัคร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่