Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO)
  วันที่ประกาศ
26/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนคือ 1-2 ภาคการศึกษา สำหรับ Program A&B 2018-2 (Spring 2019)

หากประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ http://umap.org
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่