Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Universiti Utara Malaysia (UUM)
  วันที่ประกาศ
11/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 6 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018 ระหว่างวันที่ 9 ? 15 กันยายน 2561 ณ Kedah Campus ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะสำหรับผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ASEAN ได้มีโอกาสในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนา ASEAN รวมถึงเรียนรู้ เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของนักศึกษารุ่นใหม่ใน ASEAN โดยมีค่าธรรมเนียม จำนวน 380 USD (ประมาณ 12,200 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน ค่า Certificate ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อันมีรายละเอียดดังแนบ
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นักศึกษาที่สนใจขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร/หลักฐานที่กำหนดยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561เพื่อดำเนินการต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่