Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561
  วันที่ประกาศ
11/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1008 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561 และกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้นำเสนออธิการบดีพิจารณาและได้สั่งการแล้ว ดังมีรายละเอียดในสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่