Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอรัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ "ทำอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?"
  วันที่ประกาศ
11/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอรัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ "ทำอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?"ส่งผลงานได้ ตั้งแต่ บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273449
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่