Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชุาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตสึกษา ปีงบประมาณ 2561 รอบที่สอง
  วันที่ประกาศ
22/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 58 เป็นต้นไป และนักศึกษาปริญญาโท รหัส 59 กำหนดรับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสมารถ download ขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นเอกสารที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่