Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
  วันที่ประกาศ
24/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอจัดส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม อายุระหว่าง 13 - 25 ปี ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 คนเ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่