Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันที่ประกาศ
25/ 07/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร โดยผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุน ได้ที่ หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งทุนดำเนินงานด้านวัคซีน ทุนฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุนการศึกษาต่อ และทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน และโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก กำหนดส่งเอกสารการรับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ของหน่วยสนับสนุนทุนที่ Funding.nvi.go.th โทร 02- 580 9729-31
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่