Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ทำการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา (โครงการกิจกรรมเสวนาเรียนรู้ทักษะชีวิต และฝึกอบรมจิตอาสา ประจำปี 2561
  วันที่ประกาศ
09/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ทำการสมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ทำการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา (โครงการกิจกรรมเสวนาเรียนรู้ทักษะชีวิต และฝึกอบรมจิตอาสา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่) ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ รพ.สวนปรุง เชียงใหม่)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่