Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality
  วันที่ประกาศ
17/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์ปชส.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality หลักสูตร G-Suite for Education วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -16.45 น. ณ ห้องสืบค้น อาคาร 50 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสาตร์ โดยไม่ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ goo.gl/pvdS5sหลักสูตร G-Suite for Education วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -16.45 น. ณ ห้องสืบค้น อาคาร 50 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสาตร์ โดยไม่ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ goo.gl/pvdS5s
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่