Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   University of Toyama, Toyama ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  วันที่ประกาศ
17/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า University of Toyama, Toyama ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 2 ช่วงเวลา คือ
เดือนเมษายน 2562 ? เดือนสิงหาคม / กันยายน 2562 (1 ภาคการศึกษา)
เดือนเมษายน 2562 ? เดือนกุมภาพันธ์ / เดือนมีนาคม 2563 (1 ปีการศึกษา)
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนกับ University of Toyama จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง โดย Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ราย
ผู้สมัครต้องระบุชื่อหลักสูตรที่ต้องการแลกเปลี่ยนในใบสมัคร และต้องแสดงให้คณะเห็นว่าความสนใจของผู้สมัครตรงกับหลักสูตรของคณะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.u-toyama.ac.jp/en/
หากมีนักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 20 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่