Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019 ณ Aoyama Gakuin University
  วันที่ประกาศ
23/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Aoyama Gakuin University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019 ณ Aoyama Gakuin University โตเกียว สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 1ภาคการศึกษา - 1 ปี เพื่อศึกษาในสาขาได้แก่ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเมืองต่างประเทศ การสื่อสาร การศึกษาด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศสังคม และ Global Studies ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

2. ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีผลสอบ JLPT ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไป หรือหากนักศึกษาประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 68 ขึ้นไป

3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถยื่นคะแนน TOEFL หรือ IELTS ได้ นักศึกษาสามารถยื่นคะแนนสอบอื่นๆที่มีผลเทียบเท่าคะแนนตามข้อสอง หรือยื่นเอกสาร English Proficiency Report แทน

4. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material

นักศึกษาที่สนใจขอให้ส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่