Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Osaka University April 2019
  วันที่ประกาศ
23/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจาก Osaka University เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Osaka University April 2019 Intake สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

2. คะแนน JPLT ระดับ N1 - N2 (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นักศึกษาเลือก)

3. คะแนน TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป

4. ผลคะแนน Cambridge CAE หรือ CPE ระดับ B2 ขึ้นไป

5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้

1. iExPO (Special Auditor Credit Based) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาเฉพาะ นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโปรแกรม iExPO Special Auditor Credit Based จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N1-N2 สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียน iExPO Special Research Student (Non Credit Research) จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N1 - N2 หรือ TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป

2. FrontierLab คือโปรแกรมการฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะต้นสังกัด นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตน นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ควรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ณ Osaka University ที่จะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการวิจัยล่วงหน้า

3. OUSSEP เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่นและลงทะเบียนในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่า International Exchange Subjects

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครรับทุน Jasso และ Osaka University Scholarship เพื่อรับทุนสนับสนุนเป็นเงิน 80,000 ต่อเดือน นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครทัน JASSO จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่