Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) ครั้งที่ 2/2561
  วันที่ประกาศ
23/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) ครั้งที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษานำผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-announcement_detail.php?info_id=1514 หมดกำหนดการลงทะเบียนวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่