Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา The 2nd Cycle UMAP Program A และ B ประจำปี 2018-2 (Spring 2019)
  วันที่ประกาศ
28/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat) ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา The 2nd Cycle UMAP Program A และ B ประจำปี 2018-2 (Spring 2019)

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://umap.org

ข้อมูลเพิ่มเติม

Program A สำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจำนวน 2 รายต่อภาคเรียน ระหว่างสถาบัน UMAP และต้องให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมศึกษา

Program B สำหรับสถาบัน UMAP ที่ต้องการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากกว่า 2 คน ทั้งนี้การยกเว้นค่าธรรมเนียมศึกษาให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ระยะเวลา 1 ? 2 ภาคเรียน เริ่มเมื่อภาคเรียน fall หรือ spring

โดยต้องทำการโอนถ่ายหน่วยกิตผ่านระบบ UMAP Credit Transfer Scheme (UCTS) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://umap.org/is/6482/

หากประสงค์จะสมัครสามารถส่งเอกสารยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่