Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
  วันที่ประกาศ
01/ 08/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มช. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มช. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันและสาขาวิชาอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/gradIII/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่