Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019 Spring Semester Exchange Program
  วันที่ประกาศ
18/ 09/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019 Spring Semester Exchange Program วิชาที่เปิดรสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน รายละเอียดดังนี้

กำหนดการ เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561

การสนับสนุน/ทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ร้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

Link http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1550

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่