Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
  วันที่ประกาศ
17/ 08/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนทำวิทยานิพนธ์แก่นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2555 รายละเอียดดังแนบ

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.cps.chula.ac.th สมัครโดยตรงต่อไป กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่