Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Chung-Ang University ประเทศเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน
  วันที่ประกาศ
04/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Chung-Ang University ประเทศเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน อันมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา: Winter 2019 (16 มกราคม-กุมภาพันธ์)

ค่าธรรมเนียม 1,100,000 วอน ค่าที่พัก ไม่เกิน 224,000 วอน

การสนับสนุน/ทุน: ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง

เว็บไซต์: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php
โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่