Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Ilan University ไต้หวัน
  วันที่ประกาศ
04/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า National Ilan University ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน อันมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา: Spring Semester 2019 (กุมภาพันธ์ ? มิถุนายน)

คุณสมบัติ:

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด

2.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (นักศึกษาต้องยื่นผลคะแนนสอบ EPTUS)

การสนับสนุน/ทุน: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เว็บไซต์: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download_detail.php?info_id=1554

โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่