Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน CAU Spring 2019 Semester
  วันที่ประกาศ
17/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Chung-Ang University, Korea เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน CAU Spring 2019 Semester

ระยะเวลา:

- ระหว่างเดือนมีนาคม ? มิถุนายน 2562 สำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ 1 ภาคการศึกษา

- ระหว่างเดือนมีนาคม ? ธันวาคม 2562 สำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ 1 ปีการศึกษา

การสนับสนุน/ทุน: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1576

ทั้งนี้สามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่