Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Short Term Program เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  วันที่ประกาศ
17/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่าด้วย Kansai University ประชาสัมพันธ์ Short Term Program เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ Work Based Learning, Sustainable Development Goals for Japan, Japanese Popular Culture, Introduction Japanese Society และการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลา: 21 - 30 มกราคม 2562 และ 16 - 30 มกราคม 2562

การสนับสนุน/ทุน: ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่าง 130,000 - 170,000 เยน ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1573 ทั้งนี้สามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่