Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 จำนวน 2 เรื่อง
  วันที่ประกาศ
19/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยฝ่ายเลขานุการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอส่งสำเนาประกาศ มช. เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

2. เรื่อง ให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่