Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา: Spring เมษายน-กันยายน 2562
  วันที่ประกาศ
19/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า ได้รับการประสานงานจาก Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน

ระยะเวลา: Spring เมษายน-กันยายน 2562

การสนับสนุน/ทุนการศึกษา: ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และมีสิทธิ์สมัครขอรับทุน Jasso ได้

นักศึกษาต้องมีคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange

คุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่