Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในกระบวนวิชาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Japanese Studies Course, Specialized Studies Course, Japanese Studies Area
  วันที่ประกาศ
26/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Hirosaki University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในกระบวนวิชาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Japanese Studies Course, Specialized Studies Course, Japanese Studies Area

ระยะเวลา: Spring Semester เมษายน-สิงหาคม 2562

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตฯ

การสนับสนุน/ทุน: นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่