Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
  วันที่ประกาศ
22/ 11/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2561
1. ทุนรัฐบาลประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครออนไลน์ http://scholar.ocsc.go.th
2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศคกษาในประเทศ ประจำปี 2562 รับสมัครออนไลน์ http://uis.ocsc.go.th
ตามรายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่