Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University
  วันที่ประกาศ
18/ 12/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ประกาศแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดลองซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมได้แก่ Pharmacognosy, Pharmaceutics, Pharmaceutical analysis และ Medicinal chemistry ในวันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/relations/index.php?op=scholarship ปิดรับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่