Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2562 (Global UGRAD)
  วันที่ประกาศ
18/ 12/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่าสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2562 (Global UGRAD)

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

การสนับสนุน/ทุน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป (สำหรับชั้นปีอื่น จะต้องเหลือเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)

- คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ ? วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หรืออีเมล์ tusef@fulbrightthai.org.
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่