Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ SMU Global Summer Programme (GSP) 2019 ในหัวข้อ Asian Insights
  วันที่ประกาศ
17/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ประชาสัมพันธ์โครงการ SMU Global Summer Programme (GSP) 2019 ในหัวข้อ Asian Insights

ระยะเวลา วันที่ 1 ? 26 กรกฎาคม 2562

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัญฑิตจบใหม่ โดยต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด

ไม่มีการสนับสนุน/ทุน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และชำระค่าเข้าร่วมโครงการ 217.83 USD หากมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 6 คน จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dropbox.com/s/r1b8erqyu1f7rkw/SMU%20Global%20Summer%20Programme%202019%20-%20Brochure.pdf?dl=0

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง www.smu.edu.sg/SummerProgramme ภายในวันที่ 21 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่