Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ STEP Youth Regional Affair Dialogue
  วันที่ประกาศ
17/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Nanyang Technological University ประชาสัมพันธ์โครงการ STEP Youth Regional Affair Dialogue ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2562 ณ Nanyang Technological University เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภูมิรัฐศาสตร์ Geopolitics
ทุน/การสนับสนุน ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ ประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
คุณสมบัติ นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Transcript
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC, EPTUS หรืออื่นๆ
โดยยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่