Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Kansai University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
  วันที่ประกาศ
17/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Kansai University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ดังนี้

1. Summer 1 ระหว่างวันที่ 6 ? 27 มิถุนายน 2019

2. Summer 2 ระหว่างวันที่ 2 ? 24 กรกฎาคม 2019

3. Program 2-Week Unit (First half) วันที่ 3 ? 17 กรกฎาคม 2019 (Second half) ระหว่าง วันที่ 18 กรกฎาคม ? 1 สิงหาคม 2019

4. Program 4-Week Unit ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ? 1 สิงหาคม 2019 โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2019

ทุน/สนับสนุน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1623

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในกำหนดการดังนี้

- สำหรับ Summer 1 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

- สำหรับ Summer 2, Program 2-Week Unit และ Program 4-Week Unit ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่