Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange Program (Fall 2019)
  วันที่ประกาศ
17/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า University of Ryukyus ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short Term Exchange Program (Fall 2019) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทโครงการ ได้แก่

1.STRP (Short Term Regular Exchange Program) การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 และ

2.URSEP (University of Ryukyus Short Term Student Exchange Program) การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

การสนับสนุน/ทุน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 เยน ต่อเดือน จากทุน JASSO, University of Ryukyus QUEST Scholarship หรือ University of Ryukyus Foundation Scholarship

เอกสารการสมัครดังนี้

1. Transcript

2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 500 คะแนนขึ้นไป iBT 61 คะแนนขึ้นไป CBT 173 คะแนนขึ้นไป TOEIC 590 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป (สำหรับ โปรแกรม URSEP)

3. Application Form (Form 1-5)

4. Letter of Recommendation

5. Certificate of Enrollment

6. ภาพถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 4 ใบ

7. สำเนาพาสปอร์ต (สี)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/ursep/?lang=en

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่