Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   National Chung Cheng University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
  วันที่ประกาศ
17/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า National Chung Cheng University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ดังนี้

กำหนดการ

1. 2019 Fall Semester ระหว่างเดือนกันยายน 2019 ? มกราคม 2020

2. 2020 Spring Semester ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ? มิถุนายน 2020

การสนับสนุน/ทุนการศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1620

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในกำหนดการดังนี้

- สำหรับ 2019 Fall Semester ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- สำหรับ 2020 Spring Semester ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่