Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
  วันที่ประกาศ
23/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบุคมยาสูบ ภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน และเภสัชกรทั่วไปในหวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมบริโภคยาสูบ ปี 2561 - 2563
ผู้สนใจสามารถส่งโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และติดต่อโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่