Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การยื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และ การเขียนข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย"
  วันที่ประกาศ
23/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง ?การยื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และการเขียนข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย? ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องผักแว่น 401 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ได้มีความเข้าใจในขั้นตอน ตลอดจนกระบวนการขอรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน และวิธีการเขียนเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จากรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล กรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งจะมีผลทำให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 44376
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่