Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2562
  วันที่ประกาศ
23/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรภาคปกติที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รหัส 62) ตามลิงค์ https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000856
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่