Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake
  วันที่ประกาศ
30/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งหน่วยวิเทศสัมพันธ์ว่า Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และมีเกณฑ์ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Maple

กำหนดการ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ? เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การสนับสนุน/ทุน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ เพื่อคณะจักได้ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่