Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป
  วันที่ประกาศ
30/ 01/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Program (AWPP) ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรีและโท โดย สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทย ที่ได้รับเลือกเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องประสานงานหาแหล่งฝึกด้วยตนเองก่อนการสมัคร

ระยะเวลา 2 - 6 เดือน

การสนับสนุน/ทุน อัตราเหมาจ่ายรายละ 60,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/

โดยผู้ที่สนใจให้ส่งเอกสารยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่