Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ด่วน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์มีสิทธิ์รับทุนวิจัยถึง 300,000 บาท
  วันที่ประกาศ
05/ 09/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
   
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค.) ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ? 14 กันยายน 2555 รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ

หากสนใจสามารถลงทะเบียนขอรับทุนวิจัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rps.nrct.go.th และส่งเอกสารในการสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่