Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555
  วันที่ประกาศ
11/ 09/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศ การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555
ขอให้ศึกษาเอกสารให้เข้าใจ และส่งใบแสดงความจำนงชดใช้ทุนอย่างช้า
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่