Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
  วันที่ประกาศ
12/ 09/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 หัวข้อ ?เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?? ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะดานพระกรุงธน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุมที่ shregist2556@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 และส่งบทความที่ scacademic2556@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่