Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (RRI Grants-MAG)
  วันที่ประกาศ
21/ 09/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: พวอ. ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 200 ทุน รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trfmag.org หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086-448-4026-7, 0-2329-8359, 0-2326-4424, และ 0-2329-8362-3 ต่อ 167 โทรสาร 0-2326-4424 E-mail: trfmag@gmail.com
, trfmag@yahoo.com หากสนใจสมัครโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่