Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
  วันที่ประกาศ
21/ 09/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: พวอ. ระดับปริญญาเอก ประกาศสนับสนุนทุน โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทุน พวอ. ปริญญาเอกเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคน และงานวิจัยระดับปริญญาเอก รวมถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

แบบที่ 1 อุตสาหกรรมเสนอโจทย์วิจัย
แบบที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโจทย์จากอุตสาหกรรม
รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครโดยตรงต่อไปที่ http://rri.trf.or.th เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ 1 ต.ค. ? 31 ธ.ค. 2555 และเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 ? 30 เม.ย. 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่