Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอประชาสัมพันธ์ DAAD Program, RISE welweit ausgeschrieben
  วันที่ประกาศ
05/ 10/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า DAAD ประชาสัมพันธ์ DAAD Program, Rise weltweit ausgeschrieben Research Internships Worldwide เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ Postdoc ที่ต้องการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันร่วมทำงานด้านการวิจัย ในสาขา Natural Sciences , Earth Sciences หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยประเทศเยอรมันจะเป็นผู้สนับสนุนดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน ค่าเดินทาง และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้อาจารย์หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ Postdoc ที่ประสงค์รับนักศึกษาฯ ต้องรับผิดชอบหาที่พักและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องระหว่างการฝึกงาน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยสามารถเริ่มโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daad.de/rise-programs และมีระยะเวลาให้ดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการเข้าระบบเพื่อให้นักศึกษาเยอรมันคัดเลือกในระหว่างวันที่ 8 ต.ค.-25 พ.ย. 2555 และติดต่อสมัครโดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่