Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12
  วันที่ประกาศ
10/ 10/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า บริษัท Weber Shandwick Thailand แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 [The 12th Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI)] ในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้ Weber Shanwick Thailand มีความประสงค์จะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษา โดยเฉพาะระดับผู้นำ เช่น ประธานสโมสร นายกสโมสร ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่