Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2)
  วันที่ประกาศ
15/ 10/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักทะเบียนและประมวลผได้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2) และสามารถสืบค้นจาก http://www.reg.cmu.ac.th รายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่